Keskkonnajuhtimissüsteem

 

OÜ WeeRec põhieesmärgiks on aidata kaasa puhta looduskeskkonna tagamisele ja loodusressursside säästmisele, vältides elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetes olevate ohtlike jäätmete (raskmetallid) sattumist prügilatesse ja loodusesse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlusteenuse osutamise ja jäätmete taaskasutusse suunamise läbi. Selle põhieesmärgi täitmiseks on OÜ-s WeeRec juurutatud ja toimitakse vastavuses rahvusvahelise standardi ISO 14001:2004 ja õigusaktide nõuetega.

OÜ WeeRec peamised keskkonnaalased põhimõtted on järgmised:

  • järgida jäätmekäitlusteenuse osutamisel õiguslikke jm nõudeid, sh standardi ISO 14001:2004 nõudeid;
  • rakendada parimat võimalikku tehnoloogiat ja teisi meetmeid reostamise ja keskkonna saastamise vältimiseks;
  • suurendada taaskasutatavate materjalide ringlussevõttu eesmärgiga säästa loodusressursse;
  • tagada keskkonnajuhtimissüsteemi ja asjakohaste protsesside pidev parendamine.

Kõigis oma tegevustes võtab OÜ WeeRec arvesse keskkonnaaspekte, et ümbritsevat keskkonda võimalikult vähe kahjustada.